...
 
Commits (2)
......@@ -338,7 +338,7 @@ void PlaneNode::updateVBO()
return;
if ( !vbo_ ) {
glGenBuffersARB(1, &vbo_);
glGenBuffers(1, &vbo_);
}
const ACG::Vec3d xy = plane_.xDirection + plane_.yDirection;
......@@ -367,10 +367,10 @@ void PlaneNode::updateVBO()
// Bind buffer
glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, vbo_);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, vbo_);
// Upload to buffer
glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, vboSize * sizeof(float), &vboData[0], GL_STATIC_DRAW_ARB);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, vboSize * sizeof(float), &vboData[0], GL_STATIC_DRAW_ARB);
// Unbind
ACG::GLState::bindBufferARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, 0 );
......